TIN TỨC
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
HANA BUILD
Hotline:
0912345678
599969688258587_1366x498
321643825502040_1366x498
001246079574603_1366x498
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
hinh_tieu_bieu_7152_412x229
THI CÔNG XÂY DỰNG
bietthunhapho04yohq_569_412x229
THI CÔNG XÂY DỰNG
1407982110675197367029082426257550320751879n_4007_412x229
VỀ CHÚNG TÔI
CÔNG TY TNHH MTV XD CÔNG TRÌNH HANA BUILD
Coâng ty coù ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm ñaõ töøng tham gia cung caáp vaät tö vaø thi coâng caùc coâng trình lôùn nhoû ôû nhieàu nôi vôùi caùc nhaø chuû ñaàu tö trong nöôùc vaø caùc chuû ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñoàng thôøi coù caùc thieát bò maùy moùc thi coâng hieän ñaïi, coâng ty ñaõ khoâng ngöøng môû roäng thò phaàn baèng chöõ “tín” cuûa mình treân thò tröôøng vôùi phöông chaâm " Khaùch haøng laø treân heát " ñeå luoân luoân saün saøng hôïp taùc chaët cheõ keát hôïp vôùi khaùch haøng trong vieäc tö vaán kyõ thuaät öùng duïng saûn phaåm, cuõng nhö thi coâng treân coâng trình mong muoán seõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà chaát löôïng vaø tieán ñoä ñeå ñaït ñöôïc saûn phaåm cuûa quyù coâng ty ñeà ra.
CLIP THI CÔNG
  • vxg_video_player_pro_icon
  • vxg_video_player_pro_icon
  • vxg_video_player_pro_icon
  • vxg_video_player_pro_icon

TIN TỨC

Thông tin liên hệ
Nội dung chân website
Về chúng tôi
Nhận thông tin